Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

Wznowienie postępowania cywilnego w sprawach o zapłatę ryczałtów za noclegi kierowców

30 grudnia 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

W Dzienniku Ustaw został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 w sprawie ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym.

Przypomnijmy: Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy, na podstawie których kierowcy w transporcie międzynarodowym domagali się od pracodawców zapłaty ryczałtów za nocleg, są niekonstytucyjne.

Publikacja wyroku TK w Dzienniku Ustaw miała miejsce w dniu 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 190 Konstytucji RP:
-orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne,
– orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony (w niniejszej sprawie: w Dzienniku Ustaw),
– orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przy czym Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego (co nie miało miejsca w niniejszej sprawie).

Wyrok TK ws. ryczałtów za noclegi wszedł zatem w życie w dniu 29 grudnia 2016 r.

Możliwe jest żądanie wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Polskie sądy wydały setki wyroków w sprawach kierowców przeciwko pracodawcom o zapłatę ryczałtów za noclegi w podróży służbowej na podstawie przepisów, których niekonstytucyjność została stwierdzona przez TK w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie K 11/15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego umożliwia pracodawcom wnoszenie skarg o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań sądowych w sprawach ryczałtów i odzyskanie kwot zasądzonych na rzecz kierowców.

Należy jednak pamiętać, że co do zasady termin na wniesienie do sądu skargi o wznowienie postępowania wynosi trzy miesiące od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a zatem skargi muszą zostać wniesione przez pracodawców do dnia 29 marca 2017 r. Po tym dniu skargi będą podlegały odrzuceniu.

Przed wniesieniem każdej skargi konieczne jest jednak rzetelne przeanalizowanie konkretnej sprawy pod kątem spełnienia przesłanek do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, zwłaszcza podstawy prawnej rozstrzygnięcia sądu bądź sądów w sprawach prawomocnie zakończonych.

Doniosłe znaczenie ma ogłoszenie wyroku TK także dla postępowań, które są w toku (nie zostały jeszcze prawomocnie zakończone).