Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

Uwzględnienie powództwa w sprawie odszkodowania z ubezpieczenia OCP

5 stycznia 2018 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Sprawa dotyczyła uszkodzenia towaru w trakcie przewozu, czyli tego, z czym nadawcy, przewoźnicy i odbiorcy borykają się w swej codziennej pracy transportowej.

Dwa pojazdy przewoziły towar chłodniczy z tego samego miejsca załadunku w to samo miejsce rozładunku poza granicami Polski. W trakcie przewozu, z nieznanych przyczyn, pojazdy gwałtownie hamowały. Po przybyciu do miejsca przeznaczenia okazało się, że towar na obu pojazdach jest przechylony i jego część uległa trwałemu uszkodzeniu. Odbiorca odmówił rozładowania pojazdów i przyjęcia przesyłek. Należy zauważyć, że w tej sytuacji przewoźnik powinien zażądać od nadawcy instrukcji co do dalszego postępowania. Z uwagi na to, że nadawca nie posiadał odpowiedniej bazy przeładunkowej poza granicami Polski, oba pojazdy musiały wrócić do kraju z uszkodzonym towarem. Konieczne było rozładowanie towaru, posortowanie go, zapakowanie, załadowanie i ponowne wysłanie do miejsca przeznaczenia.

Przewoźnik posiadał ważne ubezpieczenie OCP, w związku z czym nadawca wystąpił do ubezpieczyciela o naprawienie szkody wyrządzonej mu przez przewoźnika. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, wobec czego konieczne stało się wystąpienie z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi.

W procesie sądowym należało szczegółowo wyliczyć szkodę nie tylko w oparciu o treść umowy ubezpieczenia, zwłaszcza jej ogólne warunki, ale także w oparciu o przepisy Konwencji CMR. Nie można bowiem zapominać, że Konwencja CMR w sposób odmienny niż np. Kodeks cywilny reguluje zasady ustalania odszkodowania związanego z umową przewozu. W tej sprawie na odszkodowanie składało się kilka elementów. Niezbędne było również wykazanie, iż nadawca prawidłowo przygotował towar do przewozu, co kwestionował ubezpieczyciel.

Postępowanie dowodowe wykazało, że poszkodowany nadawca poniósł szkodę w związku z powyższym zdarzeniem. Opinie biegłych odpowiednich specjalności potwierdziły wysokość szkody oraz to, że nadawca należycie wywiązał się ze swych obowiązków wynikających z umowy przewozu.

W związku z powyższym, sąd I instancji przyznał poszkodowanemu nadawcy towaru pełną kwotę dochodzonego odszkodowania.