Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

Potrącenie pieszego na przejściu nie zawsze z winy kierowcy

24 maja 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Zdawać by się mogło, że zagadnienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych jest sprawą nie mającą większego znaczenia praktycznego. Sytuacja zmienia się, gdy dochodzi do potrącenia na przejściu dla pieszych.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Kierowca powinien zwrócić uwagę nie tylko co do zachowanie pieszych znajdujących się przed przejściem dla pieszych lub w jego najbliższej okolicy, ale także na zachowanie innych uczestników ruchu drogowego, których postępowanie może w istotny sposób wpłynąć na podjęcie przez pieszych zachowań sprzecznych z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Kierowca ma prawo zakładać, że sama obecność pieszego, przestrzegającego zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a znajdującego się przed przejściem dla pieszych, nie oznacza, iż wtargnie on nagle na przejście przed zbliżający się do przejścia samochód. Założenie takie przestaje istnieć, gdy kierowca zauważa zachowanie innego uczestnika ruchu, które z dużym prawdopodobieństwem spowoduje niedostosowanie się pieszego do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomimo najwyższej staranności kierowcy, wzajemny, dynamiczny wpływ uczestników ruchu drogowego na swoje zachowanie może spowodować, iż kierowca nie będzie mógł uniknąć potrącenia pieszego.

W toku postępowania sądowego niezbędne będzie m.in.:
– ustalenie w jakim miejscu pieszy wszedł na jezdnię,
– ustalenie, czy w chwili zdarzenia pieszy znajdował się na przejściu dla pieszych, w jego pobliżu, czy w miejscu nieprzeznaczonym dla ruchu pieszych,
– w jaki sposób pieszy wszedł na jezdnię, np. wyszedł zza zaparkowanego pojazdu bądź wbiegł,
– czy pieszy jednocześnie z przemieszczaniem się wykonywał także inne czynności, np. rozmawiał przez telefon, słuchał muzyki przez słuchawki,
– jak zachowywali się inni uczestnicy ruchu – piesi, rowerzyści, kierujący samochodami i jaki był ich wzajemny wpływ na swoje zachowanie,
– jaka była sygnalizacja świetlna przed zdarzeniem i w jego trakcie,
– jaka była pora dnia w chwili zdarzenia,
– jakie warunki atmosferyczne panowały na zewnątrz w dniu zdarzenia,
– ustalenie z jaką prędkością poruszał się pojazd i jaka była droga hamowania,
– czy pojazd był sprawny technicznie.

W postępowaniach sądowych dotyczących wypadków drogowych najczęściej konieczne jest zasięgniecie opinii biegłego bądź kilku biegłych. Istotne jest powołanie biegłych właściwej specjalizacji.  Jeśli opinia biegłego wykazuje braki, zawiera wewnętrznie sprzeczne wnioski bądź twierdzenia czy oparta jest na niewłaściwej metodologii, niezbędne jest  jej merytoryczne zakwestionowanie przed sądem, a nawet powołanie nowego biegłego.