Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

O autorze

Jakub Elegańczyk
Adwokat w Kancelarii Stawski Syty Adwokackiej Spółce Partnerskiej.
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska z zakresu oceny dowodów w postępowaniu karnym.
Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2013 r.
Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego.
Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy.
Posługuje się językiem angielskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich oraz w organach ochrony prawnej.

Zajmuje się między innymi:
– obroną oskarżonych w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w tym w zakresie środków zapobiegawczych (m.in. tymczasowego aresztowania, dozoru Policji),
– obroną obwinionych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa i porządku w komunikacji,
– obroną oskarżonych o popełnienie bądź usiłowanie popełnienia oszustwa ubezpieczeniowego,
– reprezentacją pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych,
– reprezentacją pokrzywdzonych jako oskarżycieli prywatnych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach sądowych,
– dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach karnych,
– dochodzeniem na drodze polubownej i sądowej odszkodowań, zadośćuczynień, rent, kosztów leczenia, kosztów przekwalifikowania do innego zawodu i innych świadczeń związanych ze szkodami majątkowymi i osobowymi,
– dochodzeniem roszczeń od sprawców szkód mających miejsce zamieszkania za granicą oraz od zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
– obroną pozwanych sprawców szkód w postępowaniach cywilnych,
– prowadzeniem negocjacji z ubezpieczycielami i sprawcami szkód,
– sporządzaniem ugód zawieranych pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami bądź sprawcami szkód,
– reprezentacją kierowców w postępowaniach o zwrot prawa jazdy,
– dochodzeniem od pracodawców świadczeń z tytułu podróży służbowych kierowców,
– obroną pracodawców przed nieuzasadnionymi roszczeniami kierowców z tytułu podróży służbowych,
– dochodzeniem roszczeń z umów przewozu, w tym umów międzynarodowego przewozu towarów podlegających Konwencji CMR i obroną przed takimi roszczeniami,
– dochodzeniem roszczeń wynikających ze szkód objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (ubezpieczenie OCP),
– reprezentacją przewoźników w postępowaniach administracyjnych dotyczących zezwoleń i koncesji w transporcie drogowym,
– reprezentacją przewoźników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Inspekcję Pracy,
– reprezentacją przewoźników, spedytorów, kierowców w sprawach kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.