Konsekwencje prawne zdarzeń drogowych

5 stycznia 2018 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Sprawa dotyczyła uszkodzenia towaru w trakcie przewozu, czyli tego, z czym nadawcy, przewoźnicy i odbiorcy borykają się w swej codziennej pracy transportowej. Dwa pojazdy przewoziły towar chłodniczy z tego samego miejsca załadunku w to samo miejsce rozładunku poza granicami Polski. W trakcie przewozu, z nieznanych przyczyn, pojazdy gwałtownie hamowały. Po przybyciu do miejsca przeznaczenia okazało się, że towar na obu pojazdach jest przechylony i jego część uległa trwałemu uszkodzeniu. Odbiorca odmówił rozładowania pojazdów i przyjęcia przesyłek. Należy zauważyć, że w tej sytuacji przewoźnik powinien zażądać […]

25 sierpnia 2017 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione – uchwałę o takiej treści podjął Sąd Najwyższy w dniu 24 sierpnia 2017 r. (III CZP 20/17) na gruncie dwóch spraw, które zostały połączone do wspólnego rozpoznania. W pierwszej sprawie powodem była osoba fizyczna, zaś w drugiej osoba prawna (spółka z o.o.). Pozwanym był ten sam hiszpański […]

22 maja 2017 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

W kwietniu 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Rzecznika Finansowego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa, zawierającej odpowiedź na pytanie: Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego? na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o […]

15 lutego 2017 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

W sprawie, którą opisywałem tutaj, wystąpił problem współprzyczynienia się uczestników wypadku do jego skutków. W sprawie powołano także dowody z opinii biegłych. Dla skazania oskarżonego za przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu karnego konieczne jest udowodnienie, że oskarżony naruszył zasady bezpieczeństwa (nie zachował reguł ostrożności) w ruchu lądowym. Niemniej jednak dla przypisania odpowiedzialności karnej za skutek wypadku w postaci spowodowania śmierci albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie jest wystarczające samo udowodnienie, że oskarżony przyczynił się do jego powstania. W opisywanej sytuacji do wypadku przyczyniło […]

30 grudnia 2016 roku, adwokat Jakub Elegańczyk

W Dzienniku Ustaw został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 w sprawie ryczałtów za nocleg kierowców w transporcie międzynarodowym. Przypomnijmy: Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy, na podstawie których kierowcy w transporcie międzynarodowym domagali się od pracodawców zapłaty ryczałtów za nocleg, są niekonstytucyjne. Publikacja wyroku TK w Dzienniku Ustaw miała miejsce w dniu 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 190 Konstytucji RP: -orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, – orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, […]